algemene voorwaarden

3 oktober 2019

1. Kwaliteit
1. Studio Coppis verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdrachtbespreking.

2. Samenwerkingsvoorstel en kosten
2.1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Studio Coppis en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct ingaat op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
2.2 Elk zakelijk voorstel is vrijblijvend en geldt voor één maand.
2.3 Alle door Studio Coppis opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2.4 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Studio Coppis betaling in termijnen verlangen.
2.5 De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde diensten niet gebruikt.
2.6 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Studio Coppis verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door Studio Coppis op de factuur vermelde bank- of girorekening. Nadat de website volledig is betaald wordt deze online gezet.
2.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Studio Coppis en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt Studio Coppis zowel het door de klant be­taalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.

3. Opdracht en opdrachtbevestiging
3.1 In het zakelijk voorstel of in de opdrachtbevestiging staat de opdracht kort beschreven.
De volgende onderdelen kunnen hier ook voorkomen:
het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de website, de eisen van de opdrachtgever, de inbreng of medewerking van de opdrachtgever, aanlevering van materialen en gegevens door de opdrachtgever en binnen welke termijn, wie het door Studio Coppis geleverde werk goedkeurt en binnen welke tijd, in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is, de wijze van aanlevering (papier, wordbestand of USB), de uiterste aanlevertermijnen en de aard en omvang van het werk.

4. Tussentijdse wijziging van de opdracht
4.1 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Voor deze aanvullende opdracht zal Studio Coppis op verzoek een apart samenwerkingsvoorstel doen.
4.2 Indien als gevolg van de gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitgesteld of ingetrokken wordt, is Studio Coppis niet verplicht werkzaamheden die nog niet gereed of afgerond zijn te leveren. Studio Coppis heeft echter wel recht op betaling voor de verrichtte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
4.3 In geval van overmacht bij Studio Coppis zal de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Studio Coppis opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende een maand niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Studio Coppis het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

5. Geheimhouding
5.1 Studio Coppis verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na beëindiging van de opdracht.

6. Aanlevering materiaal
6.1 Het door de klant aan Studio Coppis geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Studio Coppis en de klant.
6.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Studio Coppis dat al het door de klant aan Studio Coppis aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Studio Coppis te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.
6.3 Het is Studio Coppis niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die Studio Coppis noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

7. Content Managing System (CMS)
7 .1 Studio Coppis maakt gebruik van bepaalde open source systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: WordPress of Joomla.
7.2 Studio Coppis is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c.q. webwinkel verloren gaan.
7.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c.q. webwinkels kunnen niet worden verhaald op Studio Coppis
7.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eige­naar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken.

8. Vrijwaring
8.1 De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht het geleverde werk te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
8.2 Hij vrijwaart Studio Coppis van iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Coppis.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Studio Coppis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio Coppis.
9.2 Voor het geval wordt geoordeeld dat Studio Coppis geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat Studio Coppis jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
9.3 Studio Coppis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart Studio Coppis dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
9.4 Studio Coppis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart Studio Coppis dan ook van enige aansprakelijkheid.

10. Promotie
10.1 Alle door Studio Coppis ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Studio Coppis voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

advies of vragen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een passende offerte.